ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คนเก่งปงสนุกนักฟุตบอล สพฐ. เกมส์

คนเก่งปงสนุกนักฟุตบอล สพฐ. เกมส์
วันที่ 30 มกราคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก มอบเกียรติบัตรให้ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาสพฐ.เกมส์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนของ สพป. ลำปาง เขต 1 และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดลำปาง โดยมี นายบรรเจิด จอมคีรี เป็นครูผู้ฝึกซ้อม นักฟุตบอลคนเก่งของเรา ได้แก่ ด.ช.เฉลิมเกียรติ กัน ด.ช.ปวริศ สมวัน ด.ช.ภูมิมรินทร์ ใจอินทร์ ด.ช.อภินันทร์ ใจหนัก ด.ช.อำนาจ สาวะดี ด.ช.วัตรธชัย สอดสี ด.ช.พิศณรงค์ อินปินตา ด.ช.พัสกร ตามูล ด.ช.วรากร นุภาพ ด.ช.สิริภูมิ เครือตา ด.ช.เกียรติวุฒิ คมใน ด.ช.กฤษฏีกา ยิ่งยวด ด.ช.ปฎิภาณ นามวงค์ ด.ช.ภูริภัทร ธรรมทอง ด.ช.พลาธิป บุญมา ด.ช.ธีรกวิน สุวรรณ ด.ช.ธีรดนย์ วงค์ชมพู

ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป