PSN Channel

  • school2-62.jpg

การประชุมกิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางปารณีย์ บุญประคอง รองผู้อำนวยการได้ดำเนินการจัดการประชุมกิจกรรมวันไหว้ครู  ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก