ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการขยะในโรงเรียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการขยะในโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในโรงเรียน โดยการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกต้อง สร้างจิตสำนึกให้ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป