ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู โดยมีนักเรียน จำนวน 2,245 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมถึงเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครู ซึ่งเป็นกิจกรรมอันดีงามสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจทั้งผู้รับและผู้ให้จากนั้นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมของสังคมสืบต่อไป


งานบริหารทั่วไป