ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี ซึ่งเป็นโรงผลิตน้ำดื่มของโรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่อเป็นการทบทวนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน  บทบาทหน้าที่ขอบข่ายงานของ ทั้งงานผลิต งานจัดจำหน่าย เป็นต้น และขอให้กรรมการปฏิบัติตนตามหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ และสุจริต ทั้งนี้เพื่อการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำดื่มที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ตามหลักของกิจรรมบริษัทสร้างการดี โครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป