ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

พิธีเปิดสนามเด็กเล่น

พิธีเปิดสนามเด็กเล่น
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่นของนักเรียนอนุบาลตามโครงการ Brain Based Learning เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณสมทบร่วมกับทางโรงเรียนจากคุณยายเพ็ญจันทร์ พรมศิลปะ คุณพูนศักดิ์ จิระอมรนิมิต สามีของคุณครูจันทร์ฉาย จิระอมรนิมิต ในการทำรั้วและปรับพื้นที่เพื่อทำสนามเด็กเล่น PJ FUNLALND และขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนพื้นยางรองสนามเด็กเล่น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณในความกรุณาของทั้ง 3 ท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป