ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เกี่ยวกับขยะในโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมวินัยให้กับนักเรียน ด้านการทิ้งขยะ การคิดก่อนทิ้ง การคัดแยกขยะ  และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีน่าอยู่ น่าเรียน โดยใช้หลักการ 3Rs คือ Reduce Reuse Recycle โดยมีคณะครูช่วยกันดูแลและควบคุมให้นักเรียนเก็บขยะในเขตที่รับมอบหมาย ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School


งานบริหารทั่วไป