ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เชิญเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยโรงเรียน และนางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยครูที่เกี่ยวข้อง ได้ต้อนรับนายจักรพงษ์ บัวกล้า นักวิชาการป่าไม้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ที่มาประสานงานเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลภาวะทางอากาศในเมือง ภายใต้โครงการ อุนรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป