ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมคณะกรรมการผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผู้ควบคุมงานก่อสร้างห้องสมุด ห้องส้วมนักเรียนชาย และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป