ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครจีน

 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้มอบช่อดอกไม้ เพื่อต้อนรับครูอาสาสมัครจีนจำนวน 1 ท่าน คือ Miss Cai Binbing ซึ่งจะปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ร่วมกับสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Hanban) ในการจัดหาครูอาสาสมัครจีนให้โรงเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียนบ้านปงสนุกได้รับความไว้วางใจได้รับจัดสรรครูอาสาสมัครจากจีนมาสอนภาษาจีนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  


งานบริหารทั่วไป