ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

สำนักทดสอบทางการศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนามทดลองเครื่องมือประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับคณะจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ซึ่งมาปฏิบัติงานเก็บข้อมูลภาคสนามทดลองเครื่องมือประเมินนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผล อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน สามารถใช้ในการประเมินผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป