PSN Channel

  • 2.2562.jpg

การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs กิจกรรมการสร้างเครือข่าย ปลูกจิตสำนึก ให้แก่เยาวชนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย พร้อมคณะครูที่เกี่ยวข้อง ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ที่มาฝึกอบรม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs กิจกรรมการสร้างเครือข่าย ปลูกจิตสำนึก ให้แก่เยาวชนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบคุณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้