ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

แนะนำประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกท่านใหม่

 

 

แนะนำประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกท่านใหม่

ชื่อ นายโชต ศรีสง่าวงษ์
วัน/เดือน/ปี เกิด 17 มิถุนายน 2522
ภูมิลำเนา จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านนาป้อเหนือ ม.7 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง

สถานภาพการสมรส
- คู่สมรสชื่อ นางเบญญาภา เสนาบุตร ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

บุตร/ธิดา จำนวน 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน
1.เด็กชายณัฏฐ์กฤษฏ์ ศรีสง่าวงษ์ ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
2.เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชกมล ศรีสง่าวงษ์ ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ประวัติการศึกษา 
- ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล สุพรรณบุรี
- มัธยมศึกษา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาชีพ
- ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาป้อเหนือ ม.7 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง


งานบริหารทั่วไป