ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

แนะนำประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปงสนุกท่านใหม่

 

 

 

แนะนำประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปงสนุกท่านใหม่

ชื่อ บุญเชียร ทิพย์ศรี
วัน/เดือน/ปี เกิด 3 มิถุนายน 2502
ภูมิลำเนา จังหวัดลำปาง
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านหนองร่อง ม.8 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง

สถานภาพการสมรส
- คู่สมรสชื่อ นางสุกัญญ ทิพย์ศรี
บุตร/ธิดา จำนวน 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน

ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปงสนุก
- มัธยมศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก เกษตร วิทยาลัยครูลำปาง

อาชีพ
- ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป