ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กิจกรรมค่ายปงสนุกต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างสำนึกพลเมือง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมค่ายปงสนุกต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างสำนึกพลเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนให้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกฝังคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ อันได้แก่ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริตการอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ รวมถึงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องการต้านทุจริต และจิตสำนึกพลเมือง ผ่านกระบวนการกลุ่ม สร้างความตระหนักและเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ส่งผลให้นักเรียนนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งทางโรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดกิจกรรมค่ายสุจริตนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และใช้เวลาทั้งสิ้น 7 วันคือตั้งแต่วันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จนถึงระดับปฐมวัยตามลำดับ ณ ห้องประชุมศรีบุญโยงและห้องประชุมแจ่งหัวริน


งานบริหารทั่วไป