PSN Channel

  • school2-62.jpg

เปิดงานกิจกรรมค่ายปงสนุกต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างสำนึกพลเมือง สายชั้นป.1-ป.3

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมค่ายปงสนุกต้านทุจริต พิชิตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างสำนึกพลเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียน 
ให้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกฝังคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ อันได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ รวมถึงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องการต้านทุจริต และจิตสำนึกพลเมือง ผ่านกระบวนการกลุ่ม สร้างความตระหนักและเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตส่งผลให้นักเรียนนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางโรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดกิจกรรมค่ายสุจริตนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และใช้เวลาทั้งสิ้น 7 วัน คือตั้งแต่วันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จนถึงระดับปฐมวัยตามลำดับ ณ ห้องประชุมศรีบุญโยงและห้องประชุมแจ่งหัวริน