PSN Channel

  • school2-62.jpg

ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่ายพร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียนสายชั้นอนุบาล ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป