PSN Channel

  • Artboard 112.jpg

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่ายพร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยในช่วงเช้ามีการแสดงฟ้อนเล็บ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 138 คน ณ สนามโรงเรียนบ้านปงสนุก ซึ่งการแสดงชุดนี้ฝึกซ้อมโดยครูอัญชลี โตเดช และครูพรสิริน เกตุวงศ์ จากนั้นนักเรียนแต่ละสายชั้นแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ จำนวน 6 วัด ได้แก่ วัดศรีบุญโยง วัดพระเจ้าทันใจ วัดแสงเมืองมา วัดแจ่งหัวริน วัดปงสนุกเหนือ และวัดปงสนุกใต้  เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

เข้าสู่ระบบ