ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติ NACE 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติ NACE 2019 ครุศาสตร์วิจัย 2562 การวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ ณ ห้องประชุม อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


งานบริหารทั่วไป