PSN Channel

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์น่ารู้ ป.4 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์น่ารู้ โดยมีคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปงสนุก จำนวน 290 คน เข้าร่วมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง ซึ่งในการทัศนศึกษาครั้งนี้ นักเรียนได้ศึกษาความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการความรู้ต่าง ๆ นอกห้องเรียน ตลอดจนได้พัฒนาศักยภาพของของนักเรียน ซึ่งจะเป็นการฝึกให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ทางโรงเรียนบ้านปงสนุก ขอขอบคุณวิทยากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปางทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้เข้าสู่ระบบ