ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย พร้อมคณะครูที่เกี่ยวข้อง ได้ต้อนรับนางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลป. เขต 1 และนางประทิน ตั้งวิบูลยกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ที่เข้ามาเป็นกรรมการตรวจประเมินข้าราชการครู ที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะได้แก่ นางสุเรียม วงศ์ฟู ครูชำนาญการ เข้ารับการประเมิน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป