ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างฯ ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบหมายให้นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการ ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างห้องสมุด ห้องส้วมนักเรียนชาย และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป