ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย พร้อมด้วยตัวแทนครูที่เกี่ยวข้อง ได้ต้อนรับ ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลป. เขต 1 ที่ มานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป