ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมติดตามและประเมินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง และนางพนิดา สุประการ รองผู้อำนวยการ ต้อนรับนายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลป. เขต 1 นางสาววัชรี เหล่มตระกูล และนายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลป. เขต 1 ที่เข้ามาประชุมติดตามและประเมินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก

 


งานบริหารทั่วไป