PSN Channel

  • รับนักเรียน.jpg

ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้แก่ เด็กชายณัฐชนน ศรีวงศ์ เด็กหญิงฐิดาภา ใจชุ่ม และเด็กหญิงณภัทธ ธรรมลังกา โดยมีครูมยุรี คงแดง และครูวัชราพร การสูงเนิน เป็นผู้ฝึกซ้อม ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี