PSN Channel

  • รับนักเรียน.jpg

การประชุมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานในการเข้ารับการประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศน.นพดล ถาวร ซึ่งมาให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการประเมิน ณ ห้องผู้อำนวยการ อาคารครองราชย์ 70 ปี โรงเรียนบ้านปงสนุก