PSN Channel

  • Artboard 112.jpg

การประชุมเตรียมความพร้อม การนิเทศการดำเนินงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผูอำนวยการ ดำเนินการจัดการประชุมคณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูวิชาการสายชั้น เพื่อเตรียมความพร้อม การนิเทศการดำเนินงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ตามนโยบาย ศธ.และ สพฐ. ณ ห้องประชุมดอกพร้าว อาคารครองราชย์ 70 ปี โรงเรียนบ้านปงสนุก