PSN Channel

  • รับนักเรียน.jpg

การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน

 

วันทื่ 5 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย วงศ์เขียว และครูที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ณ ห้องประชุมดอกพร้าว อาคารครองราชย์ 70 ปี โรงเรียนบ้านปงสนุก