PSN Channel

  • รับนักเรียน.jpg

การประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจาก สมศ. รอบที่ 4

วันทื่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางพนิดา สุประการ รองผู้อำนวยการ ดำเนินการจัดการประชุมคณะครูสายชั้นอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 4 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว อาคารครองราชย์ 70 ปี โรงเรียนบ้านปงสนุก