ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ชั้นป.4-6

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ชั้นป.4-6
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดกิจกรรม เดินทางไกล ลูกเสือ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 348 คน เดินทางไกลไปยังค่ายลูกเสือ จังหวัดลำปาง และเข้าฐานทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ฐานคอมมานโด ฐานเสือไต่ถัง ฐานทรงตัวบนเส้นเชือก ฐานลอดบ่วง ฐานส่งสัญญาณ ฐานปิดตาตามผู้นำ ฐานสกีบก ฐานเทบอล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพักแรม และรอบกองไฟ ให้แก่ลูกเสือ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือ หนองกระทิง จังหวัดลำปาง


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป