คำสั่ง โรงเรียนบ้านปงสนุก

# เลขที่เอกสาร หัวข้อเอกสาร วันที่ ยอดดาวน์โหลด
1 ที่ ศธ45/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรดูแลสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 9 เม.ษ. 2562 16:15 น. 169
2 ที่ ศธ42/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 9 เม.ษ. 2562 16:13 น. 101
3 ที่ ศธ41/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพการจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.206/26 9 เม.ษ. 2562 16:10 น. 78
4 ที่ ศธ40/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนใหม่ปีการศึกษา2562 9 เม.ษ. 2562 16:07 น. 82
5 ที่ ศธ39/2562 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 9 เม.ษ. 2562 16:04 น. 2181
6 ที่ ศธ38/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน 9 เม.ษ. 2562 16:02 น. 1725
7 ที่ ศธ37/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน 9 เม.ษ. 2562 15:47 น. 2427
8 ที่ ศธ35/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา(SAR) โรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา2561 9 เม.ษ. 2562 15:40 น. 198
9 ที่ ศธ34/2562 แต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ 9 เม.ษ. 2562 15:19 น. 88
10 ที่ ศธ33/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 9 เม.ษ. 2562 15:16 น. 396
11 ที่ ศธ32/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี4ฝ่าย โครงการเรียนฟรี 15 ปี 9 เม.ษ. 2562 15:11 น. 463
12 ที่ ศธ31/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบ ปพ.1 และพิธีมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 28 ก.พ. 2562 11:16 น. 62
13 ที่ ศธ30/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2562 25 ก.พ. 2562 13:03 น. 121
14 ที่ ศธ28/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตามปีงบประมาณ 2562 21 ก.พ. 2562 11:23 น. 110
15 ที่ ศธ26/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนสอบวิชาการนานาชาติรอบ-2-เชียงใหม่ 20 ก.พ. 2562 14:40 น. 49
16 ที่ ศธ25/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมห้องสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปลายภาคเรียนที่ 2 20 ก.พ. 2562 14:11 น. 63
17 ที่ ศธ27/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ก.พ. 2562 09:11 น. 141
18 ที่ ศธ24/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 12 ก.พ. 2562 10:24 น. 67
19 ที่ ศธ22/2562 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานโครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ชั้น ป.1 31 ม.ค 2562 14:09 น. 48
20 ที่ ศธ21/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการค่ายวิชาการ สะเต็มศึกษา ชั้น ป.1 31 ม.ค 2562 10:31 น. 61
21 ที่ ศธ20/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลของยุวกาชาด 2561 28 ม.ค 2562 09:12 น. 51
22 ที่ ศธ18/2562 แต่งตั้งคณะวิทยากรเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 25 ม.ค 2562 10:29 น. 57
23 ที่ ศธ15/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ชั้น ป.3 23 ม.ค 2562 11:06 น. 57
24 ที่ ศธ14/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบูรณาการวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT 23 ม.ค 2562 09:46 น. 84
25 ที่ ศธ13/2562 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 18 ม.ค 2562 12:23 น. 50