ระบบตรวจสอบผลการเรียน

นักเรียน
    USERNAME ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
    PASSWORD ใช้เลขประจำตัวนักเรียน

ฝ่ายวัดผลและประเมินผล โรงเรียนบ้านปงสนุก
    โทรศัพท์ 054-010765, 081-112-2393