1005 1309 1969 1480 1209 1037 1995 1969 1420 1671 1253 1088 1890 1812 1968 1548 1048 1864 1120 1525 1280 1284 1959 1841 1449 1664 1145 1783 1639 1565 1442 1461 1181 1593 1251 1714 1950 1560 1521 1152 1180 1662 1929 1831 1532 1942 1824 1969 1412 1050 1950 1532 1753 1711 1561 1190 1298 1834 1581 1796 1665 1498 1092 1781 1076 1524 1640 1623 1005 1689 1646 1780 1944 1893 1371 1544 1017 1777 1104 1508 1377 1278 1118 1936 1652 1775 1624 1581 1244 1805 1935 1293 1883 1312 1221 1601 1839 1756 1120 โรงเรียนสุจริต - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

โรงเรียนสุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (การประสานงานเครือข่าย)

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนการป้องกันการทุจริต


รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน