1828 1350 1355 1841 1467 1909 1624 1904 1815 1598 1787 1571 1266 1846 1792 1915 1437 1299 1438 1034 1515 1388 1966 1811 1285 1545 1542 1130 1225 1954 1997 1090 1699 1088 1216 1497 1351 1848 1979 1816 1180 1561 1255 1842 1790 1289 1788 1858 1616 1799 1322 1998 1387 1949 1546 1250 1760 1243 1642 1948 1226 1156 1416 1683 1432 1185 1470 1931 1436 1473 1268 1747 1665 1138 1187 1329 1405 1077 1452 1311 1862 1468 1347 1797 1500 1759 1477 1521 1766 1906 1699 1791 1728 1361 1221 1361 1766 1426 1604 โรงเรียนสุจริต - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

โรงเรียนสุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (การประสานงานเครือข่าย)

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนการป้องกันการทุจริต


รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน