เจ้าหน้าที่

นางศรีวรรณ ณ ลำปาง
เจ้าหน้าที่
( เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล )
นางนงนุช ลังกาเปี้ย
( เจ้าหน้าที่ธุรการ )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0294603
นางสาววิรัลพัชร อาศัยบุญ
เจ้าหน้าที่
( เจ้าหน้าที่การเงิน )
นางวลีรัตน์ ไวณุนาวิน
เจ้าหน้าที่
( เจ้าหน้าที่ธุรการ )
นางสาวแพรวพลอย เรือนบุรี
เจ้าหน้าที่
( เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ )