1149 1488 1284 1340 1210 1967 1221 1012 1133 1232 1069 1222 1211 1670 1898 1161 1255 1359 1216 1917 1970 1992 1075 1801 1317 1240 1813 1258 1263 1959 1869 1760 1265 1078 1310 1910 1028 1061 1078 1280 1903 1277 1741 1138 1065 1774 1698 1676 1961 1544 1633 1297 1173 1169 1012 1852 1778 1214 1923 1774 1302 1438 1090 1036 1706 1293 1199 1134 1788 1696 1842 1259 1630 1771 1018 1543 1997 1422 1394 1882 1897 1607 1696 1529 1134 1984 1740 1732 1559 1006 1859 1291 1064 1464 1324 1600 1559 1733 1405 เจ้าหน้าที่ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

เจ้าหน้าที่

นางศรีวรรณ ณ ลำปาง
เจ้าหน้าที่
( เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล )
นางนงนุช ลังกาเปี้ย
( เจ้าหน้าที่ธุรการ )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0294603
นางสาววิรัลพัชร อาศัยบุญ
เจ้าหน้าที่
( เจ้าหน้าที่การเงิน )
นางวลีรัตน์ ไวณุนาวิน
เจ้าหน้าที่
( เจ้าหน้าที่ธุรการ )
นางสาวแพรวพลอย เรือนบุรี
เจ้าหน้าที่
( เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ )