1380 1887 1561 1781 1328 1040 1425 1793 1869 1928 1122 1417 1576 1339 1659 1788 1090 1740 1112 1278 1761 1415 1345 1086 1865 1952 1204 1059 1480 1385 1117 1484 1335 1687 1854 1484 1218 1422 1350 1010 1624 1202 1742 1995 1438 1836 1273 1966 1883 1966 1537 1167 1635 1193 1699 1029 1912 1248 1712 1954 1459 1161 1945 1844 1574 1803 1232 1996 1665 1476 1440 1426 1305 1924 1303 1976 1056 1171 1575 1301 1006 1797 1803 1092 1876 1535 1778 1812 1711 1006 1468 1837 1383 1335 1798 1721 1080 1268 1920 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( ประธานกรรมการ )
นายบุญชู ขัดชุ่ม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายสมชาย เลิศปัญญานุช
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางจุรีลักษณ์ ขันอาษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางสาวสุพัตรา ปัญญาสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางมารวย ธรรมวงศ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายมงคล ไชยคำ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายบุญเชียร ทิพย์ศรี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายวิบูลย์ สุวรรณศรี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายประกิจ ชุมสิทธิ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายโชต ศรีสง่าวงษ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางสาวชลันดา นิลสนธิ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายสุนธร ธรรมสิทธิ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการและเลขานุการ )