1203 1249 1648 1098 1112 1767 1437 1676 1902 1393 1460 1110 1681 1827 1891 1999 1590 1739 1632 1604 1039 1655 1508 1075 1976 1816 1312 1710 1060 1977 1231 1659 1498 1971 1160 1387 1424 1318 1877 1913 1972 1148 1313 1097 1234 1470 1587 1997 1474 1564 1188 1757 1279 1306 1566 1726 1088 1052 1459 1248 1446 1717 1869 1703 1191 1039 1158 1836 1168 1465 1570 1738 1658 1537 1714 1858 1797 1147 1955 1953 1172 1121 1754 1003 1210 1352 1714 1643 1476 1470 1781 1856 1860 1771 1968 1643 1506 1305 1633 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( ประธานกรรมการ )
นายบุญชู ขัดชุ่ม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายสมชาย เลิศปัญญานุช
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางจุรีลักษณ์ ขันอาษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางสาวสุพัตรา ปัญญาสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางมารวย ธรรมวงศ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายมงคล ไชยคำ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายบุญเชียร ทิพย์ศรี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายวิบูลย์ สุวรรณศรี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายประกิจ ชุมสิทธิ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายโชต ศรีสง่าวงษ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นางสาวชลันดา นิลสนธิ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการ )
นายสุนธร ธรรมสิทธิ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( กรรมการและเลขานุการ )