1899 1721 1122 1980 1660 1220 1810 1830 1626 1005 1477 1176 1822 1941 1805 1248 1899 1409 1023 1261 1036 1672 1939 1553 1359 1327 1595 1052 1609 1628 1101 1224 1078 1336 1582 1622 1131 1119 1131 1459 1703 1492 1503 1388 1443 1197 1868 1203 1616 1238 1366 1777 1331 1467 1145 1119 1788 1161 1279 1604 1172 1735 1026 1075 1372 1203 1423 1855 1316 1313 1799 1915 1705 1112 1735 1406 1415 1348 1656 1894 1312 1709 1976 1144 1544 1214 1492 1121 1083 1350 1642 1253 1663 1812 1740 1257 1674 1413 1382 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการเว็บไซต์


ชาย
หญิง

ต่ำกว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
61 ปีขึ้นไป

ติดต่อด้วยตนเอง
ผ่านทางโทรศัพท์ / โทรสาร (Fax)
บันทึกข้อความ / จดหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ / Website


หัวข้อการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  1.1 เจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี
  1.2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ
  1.3 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทำงาน
  1.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  2.1.ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจ
  2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
  2.3 การให้บริการตามคำขอ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
  2.4 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในบริการ
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / หลังการปรับปรุง
  3.1 ความเหมาะสมของจุดบริการแต่ละฝ่ายงาน
  3.2 การจัดสำนักงานสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
 3.3 จัดมุมสำหรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสม (เครื่องดื่ม/ข่าวสาร/ที่พักคอย)
  3.4 บริเวณรอบสำนักงานดูปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และห้องน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม