1497 1409 1902 1947 1668 1179 1707 1928 1671 1155 1217 1296 1468 1186 1699 1272 1413 1012 1089 1835 1231 1073 1947 1270 1603 1978 1741 1159 1245 1043 1069 1511 1728 1755 1332 1227 1757 1344 1165 1963 1854 1131 1185 1548 1560 1857 1203 1835 1406 1259 1663 1367 1537 1496 1078 1508 1757 1886 1184 1875 1176 1607 1689 1123 1965 1028 1755 1878 1609 1623 1637 1269 1854 1850 1996 1064 1033 1303 1577 1478 1732 1743 1948 1105 1235 1300 1398 1986 1000 1958 1375 1315 1125 1967 1000 1478 1962 1399 1189 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการเว็บไซต์


ชาย
หญิง

ต่ำกว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
61 ปีขึ้นไป

ติดต่อด้วยตนเอง
ผ่านทางโทรศัพท์ / โทรสาร (Fax)
บันทึกข้อความ / จดหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ / Website


หัวข้อการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  1.1 เจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี
  1.2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ
  1.3 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทำงาน
  1.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  2.1.ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจ
  2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
  2.3 การให้บริการตามคำขอ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
  2.4 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในบริการ
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / หลังการปรับปรุง
  3.1 ความเหมาะสมของจุดบริการแต่ละฝ่ายงาน
  3.2 การจัดสำนักงานสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
 3.3 จัดมุมสำหรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสม (เครื่องดื่ม/ข่าวสาร/ที่พักคอย)
  3.4 บริเวณรอบสำนักงานดูปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และห้องน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม