แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการเว็บไซต์


ชาย
หญิง

ต่ำกว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
61 ปีขึ้นไป

ติดต่อด้วยตนเอง
ผ่านทางโทรศัพท์ / โทรสาร (Fax)
บันทึกข้อความ / จดหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ / Website


หัวข้อการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  1.1 เจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี
  1.2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ
  1.3 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทำงาน
  1.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  2.1.ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจ
  2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
  2.3 การให้บริการตามคำขอ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
  2.4 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในบริการ
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / หลังการปรับปรุง
  3.1 ความเหมาะสมของจุดบริการแต่ละฝ่ายงาน
  3.2 การจัดสำนักงานสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
 3.3 จัดมุมสำหรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสม (เครื่องดื่ม/ข่าวสาร/ที่พักคอย)
  3.4 บริเวณรอบสำนักงานดูปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และห้องน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม