1902 1233 1598 1323 1639 1258 1203 1816 1940 1280 1537 1798 1790 1092 1246 1322 1111 1404 1921 1697 1624 1716 1030 1951 1736 1728 1728 1247 1096 1825 1602 1128 1904 1411 1000 1524 1492 1725 1275 1137 1265 1922 1357 1986 1583 1323 1101 1466 1950 1298 1522 1831 1467 1292 1815 1858 1042 1642 1129 1310 1210 1290 1343 1258 1647 1582 1213 1672 1614 1242 1794 1925 1742 1441 1575 1886 1895 1975 1122 1912 1002 1046 1801 1884 1746 1568 1350 1475 1249 1212 1625 1469 1720 1439 1790 1216 1488 1356 1438 ครูพี่เลี้ยง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ครูพี่เลี้ยง

นางสาวธิวา ปวนน้อย
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/1 )
นางสาวนิตยา นันต๊ะกูล
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/2 )
นางพัชรินทร์พร เรียนเก่ง
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/3 )
นางสาวปภาภรณ์ สุภาพวรรณ์
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/4 )
นางสาวสุดาทิพย์ นิวาโต
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/5 )
นางอารยา ปันวงค์
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/1 )
นางอรอมล แสงเมือง
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/2 )
นางสาวสมศรี สุตาคำ
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/3 )
นางสาวปวีณา ไทยเจริญ
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/4 )
นางสาวเจนจิรา ดวงไชย
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/5 )
นางสาวปุณยาพร รักสีขาว
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/6 )
นางเบญจมาศ จันทราช
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/7 )
นางสาวกัญญารัตน์ พุทธวงศ์
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/1 )
นางสาวสุพรรษา อินสาร
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/2 )
นางสาวนาริษา ไทยเจริญ
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/3 )
นางดวงกมล ดวงฟู
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/4 )
นางสาวศุภารมณ์ วรรณมณี
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/5 )
นางจุฑารัตน์ ทิปัญญา
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/6 )
นางสาวพีรญา เรือนปิงวัง
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/7 )
นางสาวแทมมารีน คำเขื่อน
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/8 )