ครูพี่เลี้ยง

นางภัทรพร ปวนน้อย
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/1 )
นางสาวนิตยา นันต๊ะกูล
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/2 )
นางพัชรินทร์พร เรียนเก่ง
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/3 )
นางสาวปภาภรณ์ สุภาพวรรณ์
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/4 )
นางนงคราญ ขัตติยะวงศ์
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/5 )
นางนงลักษณ์ คำฟูบุตร
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/1 )
นางสาวกชพร สุรินทร์
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/2 )
นางสาวสมศรี สุตาคำ
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/3 )
นางสาวปวีณา ไทยเจริญ
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/4 )
นางสาวเจนจิรา ดวงไชย
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/5 )
นางสาวปุณยาพร รักสีขาว
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/6 )
นางเบญจมาศ จันทราช
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/7 )
นางสาวนัชสิตา อูปคำ
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/1 )
นางสาวกัณฐิกา ไชโย
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/2 )
นางสาวนาริษา ไทยเจริญ
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/3 )
นางดวงกมล ดวงฟู
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/4 )
นางสาวศุภารมณ์ วรรณมณี
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/5 )
นางสาวจุฑารัตน์ เครืออุ่น
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/6 )
นางสาวพีรญา เรือนปิงวัง
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/7 )
นางสาวแทมมารีน คำเขื่อน
ครูพี่เลี้ยง
( ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/8 )