สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางวลัยเพ็ญ หรรษาวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 )
นางนงลักษณ์ คำฟูบุตร
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/1 )
นางสาววรรณิดา อินชัยยงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/2 )
นางสาวอนุชิดา อุดมธาดา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/3 )
นางรจิตรา ลิมป์ไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/4 )
นางสาวอรทัย วรรณสร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/5 )
นางวลัยเพ็ญ หรรษาวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/6 )
นางสาวพิชญานิน อินทโสตถิ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/7 )