สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวิลาวัณย์ หอมแก่นจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )
นางทัศวัลย์ โพธิสมพรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 )
นางวิลาวัณย์ หอมแก่นจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 )
นางวรัชญา แก้วปินตา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 )
นางสาวธัญวลัย สุทะคำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 )
นางสาวภานุมาศ เคหะลุน
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 )
นางไอย์ศิกา อุดร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 )
นางสาวแพรวพวง โยวะผุย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 )
นางพรสิริน เกตุวงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์ )
นายสันติ อุปละกูล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาศิลปะ )
นายกิตติ ผดุงภักดีกุล
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาดนตรี )
นายอมตะ ร่มแสง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาการงานอาชีพ )
นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา )
นางพิรมณ์ญา ศิริกุล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา )
นางสาวจีรวรรณ ปินตาใส
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาจีน )
นายเฉลิมพล บรรจง
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษภาษาอังกฤษ Mep 6 )