1451 1602 1472 1773 1996 1356 1898 1582 1894 1900 1658 1782 1163 1188 1168 1419 1311 1208 1883 1102 1240 1303 1744 1571 1538 1805 1527 1363 1970 1186 1731 1564 1858 1887 1389 1588 1334 1272 1799 1389 1191 1402 1285 1271 1154 2000 1700 1199 1274 1758 1941 1849 1784 1551 1945 1291 1235 1506 1174 1686 1159 1510 1668 1094 1438 1524 1312 1634 1940 1687 1209 1563 1126 1916 1126 1127 1562 1674 1899 1071 1969 1141 1444 1307 1509 1910 1948 1280 1701 1212 1331 1107 1419 1021 1182 1057 1954 1672 1009 ข่าวงานธุรการ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวงานธุรการ

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจ้างทำป้ายไวนิล

ประกาสผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาห้องปฏิบัต..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุดำเนินงานของศูนย์พัฒน..

ประกาศเผยแพร่ข้อมุลสาระสำคัญของสัญญา รายการจัดซื้อวัสดุดำเนิ..

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก รายการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมการเงิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุโครงการห้องเรียนพิ..

ประกาศเผยแพร่ข้อมุลสาระสำคัญของสัญญา รายการจัดซื้อวัสดุโครงก..

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือการจ้างถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ไดรับคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะภาษาอ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อกระดาษเอ4 70 แกรม

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา รายการจัดซื้อกระดาษเอ4 ..

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์