1662 1667 1015 1498 1556 1026 1070 1483 1331 1806 1107 1360 1917 1694 1825 1006 1867 1014 1617 1727 1896 1646 1144 1439 1367 1283 1664 1768 1840 1619 1083 1494 1420 1806 1707 1191 1032 1915 1235 1721 1991 1669 1269 1372 1626 1770 1417 1868 1532 1911 1576 1674 1086 1434 1104 1655 1625 1013 1462 1426 1626 1223 1000 1259 1841 1806 1289 1329 1981 1459 1199 1734 1862 1379 1875 1751 1157 1188 1907 1657 1751 1909 1872 1799 1471 1419 1177 1278 1719 1203 1756 1346 1763 1494 1637 1221 1976 1725 1098 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง