1785 1595 1203 1963 1639 1147 1368 1422 1382 1040 1950 1782 1675 1179 1154 1046 1056 1538 1662 1967 1593 1710 1361 1644 1671 1360 1836 1873 1132 1078 1504 1341 1374 1147 1848 1612 1531 1329 1647 1478 1541 1362 1550 1975 1720 1264 1934 1340 1859 1771 1747 1448 1940 1256 1409 1539 1822 1486 1531 1400 1369 1823 1519 1904 1794 1601 1477 1397 1829 1582 1057 1418 1385 1693 1688 1166 1701 1876 1992 1763 1438 1716 1414 1671 1251 1813 1133 1190 1215 1824 1784 1609 1503 1623 1819 1288 1787 1240 1929 ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง

ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะผู้บริหาร และคณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ต้อนรับ นายเจริญทรัพย์ ยาโนยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีจอมทอง ศึกษาดูงานด้านจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมดอกพร้าว
20240301012434.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012435.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012437.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012438(1).jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012438.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012439.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012441.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012442(1).jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012442.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012444.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012445(1).jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012445.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012453.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012510.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012516.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012519.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012521.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012522.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012523.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012524.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th 20240301012525.jpg - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู บุคลากร โรงเรียนศรีจอมทอง | https://www.pongsanook.ac.th