1061 1767 1218 1652 1124 1410 1204 1137 1243 1078 1002 1601 1350 1587 1227 1236 1843 1636 1308 1165 1097 1881 1739 1511 1689 1729 1110 1583 1032 1987 1780 1247 1317 1439 1241 1901 1191 1411 1746 1606 1969 1071 1524 1778 1233 1919 1295 1929 1067 1361 1304 1949 1373 1910 1460 1985 1705 1000 1726 1676 1818 1358 1101 1366 1346 1522 1623 1252 1224 1829 1442 1764 1404 1293 1394 1740 1115 1565 1539 1629 1904 1050 1830 1772 1385 1511 1610 1368 1831 1620 1317 1578 1249 1625 1103 1759 1171 1939 1782 มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี
1. เด็กชายรัชชานนท์ สินดี ประธาน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วปินตา รองประธาน
3. เด็กหญิงกชกร ซุ่นใช้ เลขานุการ
4. เด็กชายชินพัฒน์ ปินตาสาย ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
5. เด็กหญิงปาณิศา ขันธิกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. เด็กชายธนกฤติ วงศ์เกตุ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์
7. เด็กหญิงรัชนีกร มะณีทะนัน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
8. เด็กชายทินภัทร พิไชยวัง ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์
9. เด็กชายภควัต จักรปล้อง กรรมการ
10. เด็กชายภคพงศ์ ธิวงค์ กรรมการ
11. เด็กชายศิววิชร์ กาจกำแหง กรรมการ
12. เด็กชายรณกร เจริญใจ กรรมการ
13. เด็กหญิงอัชญาพร วงศ์สุนะ กรรมการ
ครูที่ปรึกษา บริษัทสร้างการดี
1. นายสันติ อุปละกูล
2. นายอมตะ ร่มแสง
3. นางสาวพีรยา เจริญพาณิช
4. นายสุรชาติ โถทอง
5. นางจิราภรณ์ โพธิ์น้อย
6. นางสาวเปี่ยมศิริ อินสา
20230323002951.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323002953(1).jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323002953.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323002955.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323002956(1).jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323002956.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003021.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003022.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003024.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003025.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003026.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003027(1).jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003027.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003028.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003029.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th