มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี
1. เด็กชายรัชชานนท์ สินดี ประธาน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วปินตา รองประธาน
3. เด็กหญิงกชกร ซุ่นใช้ เลขานุการ
4. เด็กชายชินพัฒน์ ปินตาสาย ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
5. เด็กหญิงปาณิศา ขันธิกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. เด็กชายธนกฤติ วงศ์เกตุ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์
7. เด็กหญิงรัชนีกร มะณีทะนัน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
8. เด็กชายทินภัทร พิไชยวัง ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์
9. เด็กชายภควัต จักรปล้อง กรรมการ
10. เด็กชายภคพงศ์ ธิวงค์ กรรมการ
11. เด็กชายศิววิชร์ กาจกำแหง กรรมการ
12. เด็กชายรณกร เจริญใจ กรรมการ
13. เด็กหญิงอัชญาพร วงศ์สุนะ กรรมการ
ครูที่ปรึกษา บริษัทสร้างการดี
1. นายสันติ อุปละกูล
2. นายอมตะ ร่มแสง
3. นางสาวพีรยา เจริญพาณิช
4. นายสุรชาติ โถทอง
5. นางจิราภรณ์ โพธิ์น้อย
6. นางสาวเปี่ยมศิริ อินสา
20230323002951.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323002953(1).jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323002953.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323002955.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323002956(1).jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323002956.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003021.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003022.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003024.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003025.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003026.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003027(1).jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003027.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003028.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003029.jpg - มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th